Tìm hiểu về cách tính lợi nhuận gộp trong kinh doanh

Lợi nhuận gộp theo tiếng Anh là Gross Profit được xem là một chỉ số không thể thiếu trong bất kỳ bản báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh nào của doanh nghiệp. Khi kiểm soát được chỉ số này bạn sẽ có thể hiểu được toàn bộ tình hình kinh doanh, có thể …
Đọc tiếp Tìm hiểu về cách tính lợi nhuận gộp trong kinh doanh